onsdag 27 juni 2018

Patientråd

Den 11 juni hade regeringen inbjudit till ett möte på Rosenbad om inrättandet av ett patientråd, RME:s ordförande Kerstin Heiling deltog. Här är ett utdrag ur hennes minnesanteckningar:

Lokalen, Rotundan var fullsatt. Uppenbarligen hade fler deltagare än vad man räknat med kommit. Det var representanter från stora organisationer t.ex. inom cancerområdet liksom små, där man ev. huvudsakligen representerade sig själv.

Målsättningen med patientrådet var enligt departementet att främja en jämlik och rättvis sjukvård och hälsa och det konstaterades att dagens vård inte är jämlik och rättvis -
 • mellan olika landsting/delar av landet
 • mellan åldersgrupper barn/vuxna/äldre
 • mellan könen
 • mellan diagnoser
 • inom diagnoser t.ex. vilka läkemedel som beviljas
 • när det gäller hjälpmedel
 • för personer med annan etnisk bakgrund
 • när det gäller forskningsanknytning
 • för ovanliga diagnoser/små patientgrupper
 • för (trafik)skadade
 • för kroniskt sjuka och multisjuka som behöver långvarig och kontinuerlig vårdkontakt
 • för funktionshindrade som inte kan föra sin egen talan, regler måste vara kognitivt tillgängliga
 • mellan personer med olika socio-ekonomiska förutsättningar
Det finns också en ojämlikhet mellan profession och patienter.
Allt flera äldre och multisjuka innebär behov av en långvarig kontakt.

Genom en ny patientlag för några år sedan fastställdes rättigheter som behöver bli mer kända. Regeringen ser behov av patientråd också i landstingen. Man menade att en hel del av ”orättvisorna” beror på att 21 olika aktörer har olika agendor.

Efter en kaffepaus presenterade Anna Nergård huvuddragen i det nyligen lämnade slutbetänkandet från utredningen "Samordnad utveckling för god och nära vård SO2017:01".
Betoningen var att flytta verksamhet från akutvård till långvarig vård och från sjukhusvård till primärvård, men det påpekades också att för vissa diagnoser/patientgrupper måste vården samlas till specialenheter.

En stark primärvård ses som grunden för jämlik vård. Samverkan är nödvändig mellan olika specialiteter, mellan sluten- och öppenvård, mellan kommun och landsting. Kompetens ang vissa diagnoser behöver samlas. Stor förhoppning om nyttan av digitala lösningar.

Patientrådet ska vara permanent, men utformningen var vid mötet ganska oklar. Tydligt var att organisationer/diagnoser måste samlas under några olika ”paraply”.

Jag ser fram mot att få återkoppling från mötet och information om den fortsatta planeringen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar